Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до  вимог, що встановлені Земельним кодексом України, Податковим кодексом України підготовлений відповідно до Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІV та Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої  Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №  308 (зі  змінами та доповненнями).

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1      Визначення  проблеми:

            Однією з проблем Ворохтянської селищної об’єднаної територіальної громади, Надвірнянського району, Івано-Франківської області є недостатня наповнюваність місцевого бюджету, що не дозволяє виконувати місцеві бюджетні програми, забезпечити належний рівень життя жителів населених пунктів Ворохтянської селищної ради.

Джерелами надходження коштів до місцевого бюджету, серед іншого, є податки та збори, які сплачуються суб’єктами господарської діяльності, які здійснюють свою господарську діяльність на території Ворохтянської селищної ради територіальної громади, відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), та розміри ставок яких встановлюються місцевими радами.

Відповідно до ст.266, 267, 291- 300 Податкового Кодексу України, ч.1  ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись розділами ХІІ, ХIV Податкового Кодексу України та п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», повноваження щодо встановлення  місцевих податків і зборів  покладені на органи місцевого самоврядування.

Аналіз визначає  правові та  організаційні  засади реалізації проекту рішення  в частині встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи ( підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти  господарювання

+

 

У тому  числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

 Питання, яке  пропонується  вирішити  шляхом прийняття відповідного  регуляторного акта, дуже важливе для всіх членів територіальної громади. Прийняття рішення  необхідно для прозорого та  ефективного встановлення місцевих податків та зборів, збільшення надходжень до бюджету Ворохтянської селищноїради, здійснення необхідного контролю за своєчасністю  та  повнотою  проведення  платежів. Встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які відповідають вимогам сьогодення, матиме суттєве значення не тільки для місцевого бюджету, але й для громадян, що мешкають на території селищної ради, тому що від цього залежить фінансування місцевих бюджетних програм.

 

1.2.  Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття  пропонованого регуляторного акта  є задоволення інтересів місцевої громади з  питань :

– наповнення  селищного  бюджету, шляхом отримання  додаткового обсягу надходжень;

– здійснення  планування та прогнозування  надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні  бюджету;

– забезпечення  найбільш повного обліку нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки;

– забезпечення  раціонального та ефективного провадження господарської діяльності;

– задоволення  інтересів суб’єктів господарської діяльності:

– вдосконалення відносин, що виникають у сфері справляння  місцевих податків і зборів;

– встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів в межах визначених Податковим кодексом України.

 

1.3. Визначення  та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1.3.1.Визначення альтернативних способів.

Для  досягнення визначених цілей під час розробки проекту рішення  було розглянуто наступні альтернативні способи вирішення проблеми:

            Альтернатива 1 – не прийняттям даного проекту рішення – втрата законного надходження доходів від сплати податку, оскільки попередні рішення населених пунктів Ворохтянської селищної ради втратили свою чинність. Як результат – фінансування бюджетної сфери залишаються на тому ж рівні. Недоотримання  надходжень до бюджету.

            Альтернатива 2 – при прийнятті даного рішення – можливість збільшення  дохідної  частини селищного бюджету і, як наслідок:

 1. Надійне функціонування бюджетної сфери селищної ради, проведення заходів в сфері житлово – комунального господарства та соціального захисту населення;
 2. Забезпечення  виконання  вимог чинного законодавства.
 3. Сплата податків і зборів та  ставками, що будуть  затверджені селищною радою.
 4. Реалізація державної політики у сфері відносин щодо оподаткування.
 5. Наповнення селищного бюджету, шляхом  отримання додаткових обсягів надходжень.
 6. Зміцнення  фінансової бази селищного бюджету.
 7. Збільшення  фінансування селищних бюджетних  програм

8.Забезпечення громадян та  суб’єктів господарювання  законним  правом володіння нерухомим майном.

 1. Забезпечення  рівних  прав та  можливостей для всіх громадян та суб’єктів господарювання ( юридичних  і фізичних осіб – підприємців).

1.3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Впровадження у дію Альтернативи 2  дає можливість забезпечення  прозорості ставок місцевих податків і зборів, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати податку на нерухоме майно відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок. У разі не встановлення рішенням органів місцевого самоврядування ставок податку на нерухоме майно, такий податок сплачується платниками у порядку, встановленому Кодексом. Неприйняття рішення «Про встановлення   місцевих податків та зборів на території Ворохтянської селищної територіальної громади» спричинить значні втрати дохідної частини селищного бюджету.

 

1.4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Для  визначення  оптимального альтернативного способу з урахуванням  системи бальної оцінки ступеня досягнення  визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня  досягнення  визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть  бути досягнуті повною мірою ( проблема більше  існувати не буде);

3 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті майже повною мірою ( усі важливі  аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 –   цілі прийняття регуляторного акта, які  не можуть бути досягнуті  (проблема продовжує існувати)

 

Рейтинг  результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

 Коментарі щодо присвоєння відповідного  бала

Альтернатива 2

3

Прийняття  рішення  відповідає вимогам чинного законодавства, дає змоги привести у відповідальність ставки по місцевим  податкам і зборам, залучає додаткові надходження  до бюджету. Встановлюється можливість прозорого врегулювання відносин в сфері сплати податку на нерухоме майно. Встановлення  рівних  прав та обов’язків для всіх громадян та суб’єктів  господарювання.

Альтернатива 1

1

Не прийняття  відповідного регуляторного акту призведе до недоотримання  доходів до бюджету.

             Від прийняття регуляторного акту залежить  зміцнення фінансової бази селищного бюджету, отримання додаткових надходжень, збільшення фінансування соціальної сфери, забезпечення  прозорості ставок по місцевим податкам і зборам  забезпечення  рівних прав та  можливостей для всіх громадян та суб’єктів господарювання. Приведення регуляторного акта  у відповідність до чинного законодавства в разі скасування або зміни  ставок податку, можуть мати як позитивний  так і  негативний характер. Також негативний вплив  може  мати  економічна  криза  в країні та  значні темпи інфляції. Ці фактори призведуть до зниження платоспроможності громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, що в  подальшому призведе до великих заборгованостей. Позитивно може  вплинути на дію регуляторного  акта стабілізація економічної ситуації зниження  соціальної  напруженості в суспільстві. В результаті  збільшення дохідної частини бюджету підвищиться  рівень соціального забезпечення  окремих категорій громадян і всього населення об’єднаної територіальної громади  в  цілому.

Оцінивши зазначені способи, перевага була віддана Альтернативі 2, оскільки у цьому випадку буде забезпечено виконання чинного податкового законодавства.

 

1.5.  Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної  проблеми.

Згідно статті 12 Податкового кодексу  України до повноважень селищної   ради   належить  прийняття рішення  про встановлення місцевих податків та зборів.

Пропонується прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Ворохтянської селищної територіальної громади» для  врегулювання питання ставок місцевих податків і зборів. 

Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні :

–  затвердження рішення  про ставки місцевих податків і зборів;

– інформування платників про встановлення ставки справляння податків і зборів ;

– сприяння веденню підприємницької  діяльності суб’єктів господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів;

– забезпечення  надходжень встановлених податків і зборів до селищного бюджету .

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом  вирішення проблеми і ґрунтується  на загальнообов’язковості оподаткування  норм зазначеного рішення  та відповідає принципу державної регуляторної політики. А саме : доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки  та  пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

2. Податок на майно (в частині транспортного податку):

2.1. Визначення проблеми

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно ( в частині  транспортного  податку).

З метою недопущення суперечливих  ситуацій,  органи місцевого самоврядування повинні забезпечити прийняття рішення щодо встановлення ставок  транспортного податку, визначених Податковим кодексом України.

Суб’єктами, на  яких  неврегульованість  зазначеної проблеми  справлятиме  негативний  вплив, є:

– платники  податку  на  майно  ( в  частині  транспортного  податку);

– органи  державної  податкової  служби, на  які  покладені  функції  зі  справляння  податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку);

– органи  місцевого  самоврядування, які  повинні  чітко  дотримуватися  принципу  верховенства  закону.

Таким  чином, проблему  неможливо  розв’язати  за  допомогою  ринкових  механізмів тому, що відповідно  до  діючого  законодавства податок  на  майно (в частині транспортного  податку)  відноситься  до  місцевих  податків  і зборів.

Том,у вказану  проблему  можливо   розв’язати  шляхом  прийняття  даного регуляторного  акту –  проекту рішення в частині встановлення податку на майно (транспортний збір). 

 

 • Цілі державного регулювання

Цілями  регулювання  є:

– забезпечення  дотримання  вимог  Закону України  «Про  запобігання  фінансової  катастрофи  та  створення  передумов  для  економічного зростання  в  Україні»  від  27.03.2014р. № 1166 – УІІ  та  відповідно  внесених  змін  до  Податкового  кодексу;

– створення   єдиного  організаційно – економічного  механізму  справляння  податку  на майно (в частині  транспортного  податку);

– отримання  додаткового  обсягу  надходжень  до  місцевого бюджету;

– відкритість  процедури;

– прозорість  дій  органу  місцевого  самоврядування  при  вирішенні  питань, пов’язаних  зі  справлянням  податку  на майно ( в частині  транспортного  податку)

Також  прийнятий   вищезгаданий   регуляторний   акт відповідно  вимогам  законодавчої  бази,  забезпечить  соціальну  справедливість  при  оподаткуванні  майна ( в частині  транспортного податку). 

 

 • Альтернативні способи досягнення цілі

У  ході  пошуку  альтернативних  способів досягнення  визначених  цілей  доцільно  розглянутим  такі  можливості:

– пропозицію  відмови  від  уведення  в  дію  запропонованого  акта;

– здійснення  регулювання  нормативним  актом іншого  органу;

– введення  в  дію запропонованого  акту.

Відмова  від  введення  в  дію  запропонованого  регуляторного  акту  призведе  до  виникнення  непорозумінь  між  платниками  податків  та  органами  державної  фіскальної  служби  щодо  порядку  справляння  податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку)  на  території  Ворохтянської селищної об’єднаної територіальної громади. Одночасно  з  цим  не  буде  забезпечено  виконання  вимог   чинного  законодавства.

Здійснення  регулювання  нормативним  актом  іншого  органу  не  є можливим  у зв’язку  з  тим, що  право  самостійно  встановлювати  розмір  податку  відповідно  до  чинного  законодавства  належить  Ворохтянській седищній  раді  шляхом  прийняття  відповідного  рішення.

Третя  альтернатива  введення  в дію  запропонованого  акту  є  єдиним  шляхом  досягнення  встановлених  цілей. Безумовність  обраного  виду  правового  регулювання  ґрунтується  на  загальнообов’язковості  рішень Ворохтянської селищної ради для  виконання  на території  населених пунктів Ворохтянської селищної ради, що передбачено ст. 144 Конституції  України, ст.73 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  ст.4 Податкового  кодексу  України. 

 

 • Опис механізмів та  заходів, що пропонується  для  вирішення  проблеми

Згідно  Податкового  кодексу  України  до повноважень  місцевих  рад  належить  прийняття  рішення  про  встановлення    податку  на  майно  (в частині  транспортного  податку).

Зробити  це  можливо  за  рахунок  прийняття  відповідного  рішення.   Тому, вирішення  проблеми  щодо  врегулювання  питань справляння  місцевих  податків  і  зборів  на  території  селищної ради пропонується  шляхом  прийняття  проекту  рішення – регуляторного  акту. Запропонований  спосіб  досягнення  цілей  є  єдиним  і  безумовним  шляхом  вирішення  проблеми і ґрунтується   на  загальнообов’язковості  виконання  всіма  учасниками  правовідносин  у  системі  оподаткування  норм  зазначеного  рішення.

 

 • Обґрунтування можливості досягнення  мети  у  разі  прийняття  рішення

            Можливість досягнення  цілей, передбачених п. 2 цього  аналізу, у разі  прийняття  зазначеного  рішення  є  цілком  реальною  та  обґрунтованою у зв’язку  з  тим, що  метою  розробки  проекту  рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми.

Враховуючи, що  виконання  зазначеного  рішення є  загальнообов’язковим  для  всіх  учасників  правовідносин  у  системі  оподаткування, досягнення  цілей, передбачених п. 2 цього  аналізу, вбачається  цілком  реальним.

Рішення буде  запроваджено  на  належному  рівні  і  підлягатиме  обов’язковому виконанню  органами  місцевого  самоврядування, органами державної фіскальної служби  та  платниками   податку  на  майно (в частині  транспортного  податку).

Досягнення  встановлених  цілей  шляхом  виконання  вимог  даного  регуляторного акту  принесе  вигоди  без  необхідності  здійснення  витрат, а саме:

– зменшуються  витрати  на  адміністрування  місцевих  податків  і  зборів  у  зв’язку  із  зменшенням  їх  кількості;

– органи  місцевого  самоврядування  дотримуються  принципу  верховенства  закону;

– органи  державної  фіскальної  служби  та  платниками  податку  на  майно (  в  частині   транспортного  податку)  застосовуватимуть  акти  законодавства  Ворохтянської селищної ради об’єднаної територіальної громади з питань  оподаткування, які  відповідатимуть  вимогам  чинного  законодавства.

Контроль  та  нагляд за  додержанням  вимог  запропонованого  регуляторного  акту  буде  здійснюватися  органами  державної фіскальної служби  систематично, у тому  числі  під  час  проведення  перевірок.

Слід  зазначити, що  на  дію  даного  акту  можливий  вплив  зовнішніх  чинників, таких як  прийняття  змін  та  доповнень  до  чинного  законодавства  в  цій  сфері. У  подальшому  внесення  змін до рішення, яке  регламентує  механізм  справляння  податку  на  майно (в частині  транспортного  податку), можливе  у  разі  зміни  діючого  законодавства  України  або  виникнення  необхідності  у  нормативному  врегулюванні  певних  правовідносин.

Після  впровадження  всіх  механізмів  щодо  адміністрування  податку  на  державному  рівні  та  прийняття  цього  регуляторного  акта,  передбачаються  надходження  до  місцевого  бюджету  від  сплати податку.

 

 • Визначення очікуваних результатів  прийняття  рішення

           Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  запропонованого  рішення  припускає  наведення  аналізу  вигод  та  витрат, які  виникають  у   суб’єктів, на  яких  поширюється  дія  даного  регуляторного  акту. Даний  регуляторний  акт певним  чином,   впливає  на  інтереси  платників податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку), органів  державної  фіскальної служби  та  місцевого  самоврядування.

Для  визначення  очікуваних  результатів  прийняття  запропонованого  регуляторного  акта, що  виникають  у  суб’єктів, на  яких  поширюються  його  дія, нижче  наведена  таблиця  аналізу  вигод  та  витрат, яка  визначає  результати  прийняття  запропонованого  проекту  рішення.

 

 Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Виконання норм Податкового кодексу України щодо нарахування та сплати податку на майно (в частині  транспортного  податку) у повному обсязі всіма особами, що визначені платниками податку

Витрати відсутні.

 

Органи місцевого самоврядування

Виконання норм Податкового кодексу України в частині встановлення податку  на майно в частині  транспортного  податку);

Забезпечення вчасного та повного надходження коштів до бюджету.

Витрати  робочого  часу  спеціалістів, пов’язані  з  підготовкою регуляторного  акта

Суб’єкти підприємницької діяльності

Прозорий механізм справляння податку  на  майно (в частині  транспортного податку) забезпечить платників транспортного податку прозорим та зрозумілим механізмом, простим у застуванні, на підставі якого платниками буде здійснюватися нарахування податкового зобов’язання зі сплати податку  на  майно (в частині  транспортного  податку)

Витрати  коштів  за  сплату  податку

 

3. Податок на майно (в частині земельного податку):

3.1.Визначення проблеми.

 Відповідно до Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

Відповідно до статей 10, 284 Податкового кодексу України до місцевих податків належить земельний податок, до складу якого входить обов’язковий платіж – податок на майно (в частині земельного податку).

Згідно із п.10.3 ст.10 ПКУ органи місцевого самоврядування обов’язково встановлюють земельний податок та пільги зі сплати земельного податку. Ставки податку та пільги встановлюються за рішенням ради.

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548, необхідно затвердити ставки та пільги із сплати земельного податку на території населених пунктів Ворохтянської селищної територіальної громади.

Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до дохідної частини селищного  бюджету, а також у необхідності викладення рішення з урахуванням змін у законодавстві. Відсутність регулювання може призвести до невиконання вимог чинного законодавства.

На підставі аналізу проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення в частині встановлення ставок земельного податку. Цим проектом рішення пропонується встановити на території Ворохтянської селищної ради ставки земельного податку , встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до статті 284 Податкового кодексу України

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

 у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

Відповідно до діючого законодавства місцеві податки, їх ставки та пільги затверджуються селищною радою.

            Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» з урахуванням видів цільового призначення земель, розроблених відповідно до Земельного кодексу України, Закону України “Про землеустрій” та Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 N 224.

 

3.2. Цілі державного регулювання

Основними цілями є:

–  забезпечення  виконання  вимог чинного законодавства.

– сплата податків і зборів та  ставками, що будуть  затверджені селищною  радою.

– реалізація державної політики у сфері відносин щодо оподаткування.

– наповнення селищного бюджету, шляхом  отримання додаткових обсягів надходжень.

– зміцнення  фінансової бази селищного бюджету та збільшення  фінансування селищних бюджетних  програм

– забезпечення  рівних  прав та  можливостей для всіх громадян та суб’єктів господарювання (юридичних  і фізичних осіб – підприємців);

– встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель.

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, виконання Податкового Кодексу України спрямовану на поповнення дохідної частини селищного бюджету для забезпечення реалізації місцевих програм.

 

3.3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
цілей.

3.3.1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернати

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття проекту регуляторного акта призведе до невиконання вимог ст.284.1 «Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, за формою, затвердженою КМУ від 24 травня 2017 року №483, яке вступило в силу 24.07.2017 року.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту створить нормативно-правову базу для оподаткування земельним податком на території Ворохтянської селищної ради, відповідно до Податкового Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні фізичних осіб та суб’єктів господарювання.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку селищної  ради.

 

3.4. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

Відсутні

Рішення селищної ради не відповідає постанові КМУ від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

Відсутні

Відсутні 

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’я-заних зі справлянням податків та зборів

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення селищної ради.

 

 3.5. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Нові зміни у законодавстві.

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

 Не вирішує проблем вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства. Рішення селищної ради не відповідає постанові КМУ від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

 

 

3.6. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на врегулювання питання плати за землю на території Ворохтянської селищної ради відповідно до основних положень Податкового Кодексу та зміцнення ресурсної бази селищного бюджету.

Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

– доцільності – використання наданих державою повноважень органу місцевого самоврядування щодо запровадження земельного податку, та нарощування доходної частини бюджету Ворохтянської селищної ради

– ефективності – запровадження даного регуляторного акту дасть змогу щорічно отримувати додаткові надходження від земельного податку, особливо за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (державної форми власності);

– збалансованості – для суб`єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт – чітке визначення умов сплати земельного податку, для бюджету – стабільне отримання надходжень даного податку;

– передбачуваності – прийняття даного регуляторного акту дозволить суб`єктам господарювання, які є платниками земельного податку, створювати довгострокові плани діяльності, а органу місцевого самоврядування – отримати перспективу розвитку на подальші роки;

– принципу прозорості – даний проект рішення підлягає оприлюдненню на офіційній сторінці Ворохтянської селищної ради в мережі Інтернет;

– врахування громадської думки – протягом місяця з дня опублікування можна направляти свої пропозиції та зауваження.

 

3.7. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Єдиний податок

4.1. Визначення проблеми:

 Джерелами надходження коштів до місцевого бюджету, серед іншого, є податки та збори, які сплачуються суб’єктами господарської діяльності, зареєстрованими на території  Ворохтянської селищної ради, відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), та розміри ставок яких встановлюються місцевими радами, в т.ч. – встановлення відсоткової ставки єдиного податку.

Аналіз  регуляторного впливу проекту  рішення  в частині встановлення відсоткової ставки єдиного податку, підготовлений відповідно до ст.8 Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІV та визначає  правові та  організаційні  засади реалізації проекту рішення  «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Воорохтянської селищної територіальної громади».

Відповідно до п.24.26, статті 26, статті 69 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ст. ст. 7, 8, 10, 12, 291-300 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення  місцевих податків і зборів  покладені на органи місцевого самоврядування.

 Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи ( підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти  господарювання

+

 

У тому  числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 Питання, яке  пропонується  вирішити  шляхом прийняття відповідного  регуляторного акта, дуже важливе для всіх членів територіальної громади. Прийняття рішення  необхідно для прозорого та  ефективного встановлення місцевих податків та зборів, збільшення надходжень до бюджету Ворохтянської селищної ради, здійснення необхідного контролю за своєчасністю  та  повнотою  проведення  платежів. Встановлення ставок єдиного податку, які відповідають вимогам сьогодення, матиме суттєве значення не тільки для місцевого бюджету, але й для громадян, що мешкають на території громади, тому, що від цього залежить фінансування місцевих бюджетних програм.

 

4.2.      Цілі державного регулювання

 Основними цілями прийняття  пропонованого регуляторного акта  є :

– врегулювання правовідносин між Ворохтянською селищною радою та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку.

– встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до   бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку громади.

         Задоволення інтересів місцевої громади з  питань :

– наповнення   бюджету, шляхом отримання  додаткового обсягу надходжень;

– здійснення  планування та прогнозування  надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні  бюджету;

– забезпечення  найбільш повного обліку суб’єктів господарювання;

– забезпечення  раціонального та ефективного провадження господарської діяльності;

– задоволення  інтересів суб’єктів господарської діяльності:

– вдосконалення відносин, що виникають у сфері справляння  місцевих податків і зборів;

– встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів в межах визначених Податковим кодексом України.

 

4.3. Визначення  та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

4.3.1. Визначення альтернативних засобів.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2018 року діюче на території Ліплявської сільської  ради рішення про встановлення єдиного податку втрачає свою актуальність та не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2021 році. 

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп)

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку громади.

 

 

4.3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

                        Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

По закінченню 2021 року рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не поширюється на подальші періоди.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2022 році.   

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до селищного  бюджету без погіршення умов для розвитку  бізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку громади. 

Відсутні

 

                             Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Можливе незначне зменшення споживчих цін

Відсутні

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп)

Виділення коштів з бюджету на програми соціально-економічного розвитку громади

 

Відсутні

 

4.4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Для  визначення  оптимального альтернативного способу з урахуванням  системи бальної оцінки ступеня досягнення  визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня  досягнення  визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть  бути досягнуті повною мірою ( проблема більше  існувати не буде);

3 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті майже повною мірою ( усі важливі  аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1-      цілі прийняття регуляторного акта, які  не можуть бути досягнуті  (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг  результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

 Коментарі щодо присвоєння відповідного  бала

Альтернатива 2

3

Прийняття  рішення  відповідає вимогам чинного законодавства, дає змоги привести у відповідальність ставки по місцевим  податкам і зборам, залучає додаткові надходження  до бюджету. Встановлюється можливість прозорого врегулювання відносин в сфері сплати єдиного податку. Встановлення  рівних  прав та обов’язків для всіх громадян та суб’єктів  господарювання.

Альтернатива 1

1

Не прийняття  відповідного регуляторного акту призведе до недоотримання  доходів бюджетом.

   

Рейтинг результативності

Вимоги (підсумок)

Витрати 

(підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Від прийняття регуляторного акту залежить  зміцнення фінансової бази селищного бюджету, отримання додаткових надходжень, збільшення фінансування соціальної сфери, забезпечення  прозорості ставок по місцевим податкам і зборам  забезпечення  рівних прав та  можливостей для всіх громадян та суб’єктів господарювання.

Витрати, пов’язані з прийняттям, оприлюдненням  та  популяризацією  регуляторного акту, сплата податків і зборів за  ставками, що будуть затверджені селищною  радою

Проблема, яку передбачається розв’язати  з прийняттям цього рішення, полягає у вдосконаленні ставок по сплаті єдиного податку та виконання вимог чинного законодавства

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за ставками рішення прийнятого  в 2021 році

Недоотримання надходжень до бюджету, фінансування бюджетної  сфери селищної ради залишиться на  тому ж рівні. Витрати, пов’язані з  необхідністю ведення  обліку, перерахуванням  податків  та зборів до  бюджету і подання  податкової звітності.

Ставки  податку на нерухомість  не приведенні у відповідність

 

Рейтинг  

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи)

Оцінка ризику зовнішніх чинників  на  дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива  2

Вдосконалення ставок по місцевим податкам і зборам згідно норм чинного законодавства, збільшення  надходження  до селищного бюджету

Приведення регуляторного акта  у відповідність до чинного законодавства в разі скасування або зміни  ставок податку, можуть мати як позитивний  так і  негативний характер. Також негативний вплив  може  мати  економічна  криза  в країні та  значні темпи інфляції. Ці фактори  призведуть до зниження платоспроможності громадян та  суб’єктів підприємницької діяльності, що в  подальшому призведе до великих заборгованостей. Позитивно може  вплинути на дію регуляторного  акта стабілізація економічної ситуації зниження  соціальної  напруженості в суспільстві. В результаті  збільшення дохідної частини бюджету підвищиться  рівень соціального забезпечення  окремих категорій громадян і всього населення об’єднаної територіальної громади  в  цілому.

Альтернатива 1

Недоотримання  надходжень до бюджету

 

 

Оцінивши зазначені способи, перевага була віддана другому способу, оскільки прийняття такого регуляторного акту забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Виконання  вимог даного регуляторного акта не потребує значних  додаткових витрат і коштів селищного бюджету, лише потрібні витрати на інформування громадян та  суб’єктів підприємницької діяльності про зміну ставок по місцевим податкам і зборам.

 

4.5.  Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної  проблеми.

 Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

–  затвердження рішення  про ставки місцевих податків і зборів;

–  інформування платників про встановлення ставки справляння податків і зборів;

– сприяння веденню підприємницької  діяльності суб’єктів господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів;

– забезпечення  надходжень встановлених податків і зборів до селищного бюджету .

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом  вирішення проблеми і ґрунтується  на загальнообов’язковості оподаткування  норм зазначеного рішення  та відповідає принципу державної регуляторної політики. А саме : доцільність , адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки  та  пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

 

4.6.  Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі  прийняття запропонованого регуляторного акта:

Передбачається, що об’єкти – платники  місцевих податків та зборів будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, оскільки вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчуватися як об’єктами – платниками  місцевих податків та зборів, так і територіальною громадою в цілому. Збільшення доходної частини бюджету призведе до підвищення рівня соціального забезпечення як окремих категорій громадян, так і економічного розвитку Ворохтянської територіальної громади  в цілому.

5. Туристичний збір

5.1. Визначення проблеми:

Необхідність затвердження ставки туристичного збору на 2022 рік по Ворохтянській селищній раді обумовлено прийняттям Податкового кодексу України (Закон № 2755-VI від 2 грудня 2010 року).

Податковим кодексом України визначено, що до місцевих податків належать збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. Кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування, у місячний термін з дня набрання ним чинності, забезпечити прийняття рішень щодо встановлення  місцевих податків і зборів на відповідній території.

 

5.2. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями його  прийняття є:

– встановити в Ворохтянській селищній раді туристичний збір до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах виз­наченого ним граничного розміру ставки;

– отримати  до бюджету виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради  відповідні надходження.

 

   5.3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Відносини, що виникають у сфері справляння туристичного збору регулюються Податковим кодексом України. Статтею 12 Кодексу передбачено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів на певній території, в межах визначених повноважень, приймають сільські, селищні, міські ради.

Під час розробки даного проекту рішення (в частині  встановлення туристичного збору) було розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей:

 

Види Альтернативи

Опис Альтернативи

Альтернатива 1

 (Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.)

це буде лише заглиблювати існуючу проблему і жодним шляхом не сприятиме її вирішенню;

Спричинить втрати доходної частини  бюджету

Альтернатива 2

(Прийняття цього регуляторного акта)

забезпечує досягнення цілей державного регулювання та відповідає принципам державної регуляторної політики

 

5.4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

 Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці,
а також особи без громадянства, які прибувають на територію Ворохтянської селищної ради, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в визначений строк.

 Пропонується встановити ставку туристичного збору в максимальному розмірі – 1 відсоток для в’їздного туризму та 0,2 відсотка для внутрішнього туризму від розміру мінімальної заробітної плати.

Запровадження туристичного збору дозволить отримати додатково до бюджету у 2022 році грошові кошти.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

–  підготовки проекту рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Ворохтянської селищної територіальної громади» та проведення його громадського обговорення;

 • затвердження рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Ворохтянської селищної територіальної громади» на черговому засіданні сесії селищної ради;
 • постійне здійснення моніторингу надходжень до місцевого бюджету коштів від цього збору.

 

5.5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей

уразі прийняття регуляторного акта.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння туристичного збору в Ворохтянській селищній раді та надходження  зазначеного платежу до бюджету в прогнозованих обсягах.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Контроль за дотриманням вимог акта здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства.

Перешкоди  щодо можливого впровадження цього регуляторного акта та виконання його вимог відсутні.

 

5.6. Очікувані результати  прийняття регуляторного акта 

Дія зазначеного регуляторного акта  поширюється на суб’єктів господарювання та органи місцевого самоврядування.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Суб’єкти господарювання

Прийняття Положення про туристичний збір по Ворохтянській селищній раді та  офіційне оприлюднення, забезпечить  прозорий механізм його справляння.

Перерахування збору у встановленому обсязі до місцевого бюджету.

Органи місцевого самоврядування

Отримання  надходжень до бюджету  від запровадження цього збору.

 

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготуванням регуляторного акта). Проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців міста, які здають житло у найм відпочиваючим.

Територіальна громада

Підвищення свідомості населення щодо необхідності перерахування туристичного  збору до бюджету.

 

6. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта:

Передбачається, що об’єкти – платники  місцевих податків та зборів будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, оскільки вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчуватися як об’єктами – платниками  місцевих податків та зборів, так і територіальною громадою в цілому. Збільшення доходної частини бюджету призведе до підвищення рівня соціального забезпечення як окремих категорій громадян, так і  економічного розвитку Ворохтянської селищної територіальної громади  в цілому.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть можливість територіальній громаді  зміцнювати місцевий бюджет за рахунок збільшення надходжень від сплати місцевих податків та зборів.

Виконання  вимог даного регуляторного акта не потребує  додаткових витрат і коштів селищного бюджету, лише потрібні витрати на інформування громадян та  суб’єктів підприємницької діяльності про зміну ставок по місцевим податкам і зборам.

7. Обґрунтування, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для об’єктів – платників місцевих податків та зборів, громадян та держави:

Прийняття рішення про місцеві податки та збори, буде сприяти виведенню платників із тіньового бізнесу до правового русла, економічному розвитку населених пунктів, зміцненню місцевого бюджету.

8. Обґрунтування, щодо вигоди/ витрати, що виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують витрати у випадку, якщо витрати та / або вигоди не можуть бути кількісно визначені:

 

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Влада

– збільшення надходжень до місцевого бюджету

Процедура прийняття регуляторного акту

об’єкти – платники  місцевих податків та зборів

Прозорість встановлених податків і зборів, можливість обирати різні види підприємницької діяльності

Оплата місцевих податків та зборів

Громадяни

Збільшення надходжень до місцевого бюджету, які будуть направлені на вирішення соціально – економічних питань громади

 Оплата місцевих податків та зборів

 

9. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта в залежності від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги:

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів  Ворохтянської селищної ради, а об’єкти – платники місцевих податків та зборів повинні сплачувати місцеві податки та збори у розмірах, передбачених цим проектом рішення.

Впровадження та виконання вимог проекту рішення забезпечується наступними ресурсами:

– частиною 24 пункту 1 статті 26 “Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”;

– іншим податковим законодавством.

Оскільки цей акт носить адміністративний характер та законом встановлено відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства в цій сфері, то цілі, що обумовили розробку цього акта, мають бути повністю досягнуті.

10. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта:

Найбільш значним зовнішнім фактором є зміни чинного законодавства України, що може призвести до неможливості  місцевим податкам та зборам залишення без змін.

11. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта:

Запропонований регуляторний акт є необмежений, до моменту його скасування Ворохтянською селищною радою. Зазначений проект  нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування  на території  Ворохтянської селищної ради. Рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане рішення. У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів  відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

12. Визначення показників результативності регуляторного акта:

Пропонується використати наступні показники результативності:

– розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта – в цілому на протязі року;

– кількість об’єктів – платників місцевих податків та зборів, на яких поширюється дія запропонованого акта.

– рівень поінформованості об’єктів – платників місцевих податків та зборів, які:

а) можуть ознайомитися з проектом  рішення на офіційному сайті;

б) отримають регуляторний акт за запитом до органу місцевого самоврядування;

в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

Передбачається середній рівень поінформованості об’єктів – платників місцевих податків та зборів з основних положень акта за рахунок розміщення повідомлення про оприлюднення та самого проекту рішення Ворохтянської селищної ради. Окрім цього, після прийняття цього рішення його буде офіційно оприлюднено згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться об’єктами – платниками місцевих податків та зборів, пов’язаних з виконанням вимог акта – запровадження цього регуляторного акта не впливає на розмір коштів і час, що витрачається об’єктами – платниками місцевих податків та зборів, пов’язаних з виконанням вимог акта.

13. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття:

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акту планується використання лише статистичних показників. Для відстеження результативності буде застосовано аналіз даних бюджетної та податкової звітності, аналіз динаміки кількості платників єдиного податку. Здійснення повторного відстеження результативності регуляторного акту буде проведено не раніше ніж через рік після набрання ним чинності.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Дзем'юк Олег Михайлович
Cелищний голова:
Дзем'юк Олег Михайлович
+38(О3434)3-52-40
Ясінський Юрій Петрович
Староста с. Татарів:
Ясінський Юрій Петрович
+38(О3434)3-52-40
Білоус Ярослав Михайлович
Секретар ради:
Білоус Ярослав Михайлович
+38(О3434)3-52-30
Галик Юрій Ярославович
Керуючий справами виконкому:
Галик Юрій Ярославович
+38(О3434)3-52-30